{:en}Viktoria – Lucia Slovak Exhibition{:}{:sk}Slovenská výstava Viktoria – Lucia{:}{:cz}Viktoria – Lucia Slovenská výstava{:}

{:en}

03/07/2020 – 06/09/2020
LUCIA MAŇKOVÁ & VIKTORI RAMPAL DZURENKO – OUR KINGDOM

Date
03/07/2020 – 06/09/2020

Time / Time
Whole Day

Venue
Arteska
Partizánska 63, 962 12 Detva
Slovakia

For details.
https://arteska.org/events/lucia-mankova-viktori-rampal-dzurenko-nase-kralovstvo/?fbclid=IwAR3HSoPSP3YjcYpkCH6-9k0L2mMO_DWSFf0HRPyWJhFAtgeDrU6MtMdWlEM

House full of exhibitions 2020 – Exhibition Our Kingdom by drotárka Lucie Maňková and artist and filmmaker Viktori Rampal Dzurenko

Lucia Maňková, Viktori Rampal Dzurenko

Both authors were born in 1982 in Zvolen in two neighboring houses and so they were somehow destined to become close souls. They started creating as a child, when as little girls they made various wooden toys or figures from clay in a grandfather’s workshop. After graduating from high school, however, their paths parted and each of them embarked on their own lives.

Lucia Maňková

She is a civil engineer in Bratislava and discovered wire work about 10 years ago. It literally enchanted her how an ordinary, basically 1-dimensional wire bought in a hardware store, which no one even notices, can be transformed into a 3D object, which, with a little luck, someone will notice. One works manually with one’s hands and the mind is still breathing – it flies. The author, as a lecturer at ÚĽUV in Bratislava, teaches all levels of wire techniques for adults and also teaches children. In his work, she mostly dedicates herself to the creation of three-dimensional objects from the animal and plant kingdoms made by classical wire techniques from galvanized and black annealed wire.

Viktória Rampal Dzurenko 

She was born on May 6, 1982 in Zvolen, Slovakia, and her life gradually took her through the Czech Republic to India, where she completed numerous study stays and research trips, for example at the Film Institute in Pune or SRFTII Kolkata. After graduating in film directing at FAMU, she deals with the phenomenon of Indian auteur film as part of her doctoral studies. She also studied aesthetics and art education at the Faculty of Education and Philosophy, UKF in Nitra. She has been painting since she was a child: “my painting, it’s me, whole, I paint pictures of my soul with colors.” She has been teaching children and adults film and art creation and education for more than 12 years. She teaches at FAMU, on cat. Art education, Charles University in Prague, at the Aeroškola, at the Jan Hanuš Art School – ZUŠ, privately. She loves his work as an artist and a teacher, she perceives it as mutual enrichment, she devotes herself to it creatively and prefers an individual approach. She uses various techniques to teach art and also likes to experiment with students. She is interested in the culture, philosophy and history of India, she is making films, oil paintings, and plans to open her own art school in the future. With her work, a number of other people would motivate other people to discover on their own.

The exhibition “Our Kingdom” is a collection of selected works by these two authors, which, despite their differences, intertwine in a special way. The title of the exhibition is also a reminder of their childhood and “kingdom” in the form of a tree where they met.

Websites of the authors:
www.viktori.cz ,  www.drotik.sk

The exhibition is for sale.

The event House full of exhibitions was supported from public sources and the main partner is:

{:}{:sk}03/07/2020 – 06/09/2020
LUCIA MAŇKOVÁ & VIKTORI RAMPAL DZURENKO – NAŠE KRÁĽOVSTVO

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location
Dom umenia Arteska
Partizánska 63, 962 12 Detva
Slovakia

For details.
https://arteska.org/events/lucia-mankova-viktori-rampal-dzurenko-nase-kralovstvo/?fbclid=IwAR3HSoPSP3YjcYpkCH6-9k0L2mMO_DWSFf0HRPyWJhFAtgeDrU6MtMdWlEM

DOM PLNÝ VÝSTAV VÝSTAVY / EXIBITIONS

Dom plný výstav 2020 – Výstava Naše kráľovstvo drotárky Lucie Maňkovej a výtvarníčky a filmárky Viktori Rampal Dzurenko

Lucia Maňková, Viktori Rampal Dzurenko

Obe autorky sa narodili v roku 1982 vo Zvolene v dvoch susediacich domov a tak im bolo akosi predurčené stať sa blízkymi dušami. Tvorbe sa začali venovať už v detstve, keď ako malé dievčatká spolu vyrábali v dedkovej dielni rôzne drevené hračky či postavičky z hliny. Po absolvovaní gymnázia sa však ich cesty rozišli a každá sa samostatne pustila do svojho života.

 

Lucia Maňková

Je stavebná inžinierka v Bratislave a drotárstvo objavila pred asi 10 rokmi. Doslova jej učarovalo, ako sa obyčajný v podstate 1 rozmerný drôt kúpený v železiarstve, ktorý si nik ani nevšimne, dá premeniť na 3D objekt, ktorý si už, pri troche šťastia, niekto všimne. Človek pracuje manuálne rukami a myseľ zatiaľ oddychuje – poletuje. Autorka ako lektorka ÚĽUVu v Bratislave vyučuje všetky úrovne drotárskych techník pre dospelých a tiež sa venuje aj výuke detí. Vo svojej tvorbe a venuje väčšinou vytváraniu trojrozmerných objektov zo živočíšnej a rastlinnej ríše vyrobených klasickými drotárskymi technikami z pozinkovaného a čierneho žíhaného drôtu.

Viktória Rampal Dzurenko

Narodila sa 6. mája 1982 vo Zvolene na Slovensku a život ju postupne zavial cez Českú republiku až do Indie, kde absolvovala početné študijné pobyty a výskumné cesty, napríklad aj vo filmovom inštitúte v Pune, či SRFTII Kolkata. Po absolvovaní filmovej réžie na FAMU sa v rámci doktoranského štúdia zaoberá fenoménom indického autorského filmu. Má vyštudovanú tiež estetiku a výtvarnú výchovu na pedagogickej a filozofickej fakulte UKF v Nitre. Maľuje už od malička: „moje maľovanie, to som ja, celistvá, farbami maľujem obrazy svojej duše“. Učí deti i dospelých filmovú a výtvarnú tvorbu a výchovu už viac ako 12 rokov. Vyučuje na FAMU, na kat. Výtvarnej výchovy PF UK v Prahe, v Aeroškole, v ZUŠ Jana Hanuše, súkromne. Svoju prácu umelca a učiteľa miluje, vníma to ako vzájomné obohacovanie sa, venuje sa jej kreatívne a uprednostňuje individuálny prístup. Pri výuke výtvarnej tvorby používa rozličné techniky a tiež so študentmi rada experimentuje. Zaujíma sa o kultúru, filozofiu a históriu Indie, venuje sa natáčaniu filmov, olejomaľbe, do budúcna plánuje otvoriť vlastnú umeleckú školu. Svojou prácou by rada ostaných ľudí motivovala k vlastnému objavovaniu.. Verí, že krása sa ukrýva v očiach toho, kto sa na svet a hlavne do seba dokáže pozrieť úprimne a naplno…

 

Výstava ´Naše kráľovstvo´ je súborom vybraných diel týchto dvoch autoriek, ktoré napriek odlišnostiam sa zvláštnym spôsobom prelínajú. Názov výstavy je zároveň spomienkou na ich detstvo a ´kráľovstvo´ v podobe stromu, kde sa stretávali.

Webové stránky autoriek:
www.viktori.cz, www.drotik.sk

Výstava je predajná.

Podujatie Dom plný výstav z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je:

{:}{:cz}

03/07/2020 – 06/09/2020

LUCIA MAŇKOVÁ & VIKTOR RAMPAL DZURENKO – NAŠE KRÁLOVSTVÍ

Datum / Date
03/07/2020 – 06/09/2020

Čas / Time
Celodenní

Místo konání / Location
Dům umění artéských
Partizánska 63, 962 12 Detva
Slovakia

For details.
https://arteska.org/events/lucia-mankova-viktori-rampal-dzurenko-nase-kralovstvo/?fbclid=IwAR3HSoPSP3YjcYpkCH6-9k0L2mMO_DWSFf0HRPyWJhFAtgeDrU6MtMdWlEM

Dům plný výstav 2020 – Výstava Naše království drotárky Lucie Maňková a výtvarnice a filmařky Viktor Rampal Dzurenko

Lucia Maňková, VIKTOR Rampal Dzurenko

Obě autorky se narodili v roce 1982 ve Zvolenu ve dvou sousedících domů a tak jim bylo jaksi předurčeno stát se blízkými dušemi. Tvorbě se začali věnovat již v dětství, když jako malé holčičky spolu vyráběly v dědečkovy dílně různé dřevěné hračky či postavičky z hlíny. Po absolvování gymnázia se však jejich cesty rozešly a každá samostatně pustila do svého života.

Lucia Maňková

Je stavební inženýrka v Bratislavě a drotárstvo objevila před asi 10 lety. Doslova jí učarovalo, jak se obyčejný v podstatě 1 rozměrný drát koupený v železářství, který si nikdo ani nevšimne, dá přeměnit na 3D objekt, který si už, při troše štěstí, někdo všimne. Člověk pracuje manuálně rukama a mysl zatím odpočívá – poletuje. Autorka jako lektorka ÚĽUV v Bratislavě vyučuje všechny úrovně Drotárska technik pro dospělé a také se věnuje i výuce dětí. Ve své tvorbě a věnuje většinou vytváření trojrozměrných objektů ze živočišné a rostlinné říše vyrobených klasickými Drotárska technikami z pozinkovaného a černého žíhaného drátu.

Viktória Rampal Dzurenko 

Narodila se 6. května 1982 ve Zvolenu na Slovensku a život ji postupně zavál přes Českou republiku až do Indie, kde absolvovala četné studijní pobyty a výzkumné cesty, například i ve filmovém institutu v Pune, či SRFTII Kolkata. Po absolvování filmové režie na FAMU se v rámci doktorandského studia zabývá fenoménem indického autorského filmu. Má vystudovanou také estetiku a výtvarnou výchovu na pedagogické a filozofické fakultě UKF v Nitře. Maluje už od malička: “moje malování, to jsem já, celistvá, barvami maluji obrazy své duše”. Učí děti i dospělé filmovou a výtvarnou tvorbu a výchovu již více než 12 let. Vyučuje na FAMU, na kat. Výtvarné výchovy PF UK v Praze, v Aeroškole, v ZUŠ Jana Hanuše, soukromě. Svou práci umělce a učitele miluje, vnímá to jak vzájemné obohacování se, věnuje se jí kreativní a upřednostňuje individuální přístup. Při výuce výtvarné tvorby používá různé techniky a také se studenty ráda experimentuje. Zajímá se o kulturu, filozofii a historii Indie, věnuje se natáčení filmů, olejomalbě, do budoucna plánuje otevřít vlastní uměleckou školu. Svou prací by ráda ostaních lidí motivovala k vlastnímu objevování .. Věří, že krása se ukrývá v očích toho, kdo se na svět a hlavně do sebe dokáže podívat upřímně a naplno …

Výstava’Naše kráľovstvo’ je souborem vybraných díl těchto dvou autorek, které navzdory odlišnostem se zvláštním způsobem prolínají. Název výstavy je zároveň vzpomínkou na jejich dětství a’kráľovstvo’ v podobě stromu, kde se setkávali.

Webové stránky autorek:
www.viktori.cz ,  www.drotik.sk

Výstava je prodejní.

Akci Dům plný výstav z veřejných zdrojů podpořil a hlavním partnerem je:

{:}